فایل های صوتی کتاب

مجموعه ی پیش رو که «دنگ و فنگ» نام دارد، برساخته ای صوتی ست از کتابی به همین نام؛ و آنچنان که از زیرعنوان کتاب برمی آید شرح زندگانی زنده یاد امراله نریمانی را در بر دارد. کتاب «دنگ و فنگ» چهار بخش عمده دارد؛ در بخش اول چیستی و چرایی گردآوری و تدوین کتاب، علاوه بر سال شمار زندگانی آقای نریمانی درج شده است؛ بخش دوم شرح احوال ایشان، به روایت خودشان را شامل می شود از بدو تولد تا پیش از انقلاب پنجاه وهفت؛ در بخش سوم خرده روایتهایی آورده شده که جنبه ی اندرز دارند، فرازوفرود زندگی و بایدها و نبایدهایی در مسیر سعادتیابی؛ بخش چهارم عکس ها و مستندات را پیش چشم مخاطب می آورد. تنها دو بخش دوم و سوم «دنگ و فنگ»، در قالب پاره های صوتی فراهم شده اند تا مخاطبی که دچار مشغله های روزمره است و نمی تواند کتاب به دست بگیرد، از آن ها بهره جو شود. آن چنانکه پیش تر آمد، روایت های آقای نریمانی که در واقع بخش اصلی کتاب را تشکیل می دهند، در بخش دوم کتاب آمده است؛ این بخش خود از فصل هایی یا پاره هایی مجزا تشکیل شده است که هرکدام عنوانی دارند و مقطعی از زندگانی راوی را بر مبنای توالی تاریخی بازنمایی می کنند. پارههای صوتی که با شمارگان نام گذاری شده اند، همین ترتیب را دارند. بنابراین مخاطبی که قصد شنیدن دارد، خوب است ابتدا آن چند یادداشت ابتدای کتاب، فهرست مندرجات و سال شمار را ببیند، بعد شنیدن را آغاز کند.