سال شمار

تولد / ۱۳۰۲
مکتب‌خانه / ۱۳۰۵
مهاجرت از روستای دُروان به کرج با پدر / ۱۳۰۸
مهاجرت معکوس / ۱۳۱۵
مهاجرت به برغان / ۱۳۱۶
رفتن به مدرسه / ۱۳۱۶
ازدواج مجدد پدر و شروع بحران خانوادگی / ۱۳۱۸
اخراج از خانه، رفتن به کرج و همکاری با آقای کمالی / ۱۳۱۹
بازگشت مجدد به دروان / ۱۳۱۹
سربازی / ۱۳۲۳
فرار از سربازی / ۱۳۲۵
اتمام سربازی و بازگشت مجدد به کرج / ۱۳۲۵
کار در کارخانه‌ی قند کرج / ۱۳۲۵
افتتاح قنادی فرد تهران در چالوس / ۱۳۲۶
بازگشت به کرج، شروع فعالیت‌های سیاسی / ۱۳۲۸
زندان / ۱۳۳۲
مشارکت با پدر / ۱۳۳۳
ازدواج / ۱۳۳۴
ترک مشارکت با پدر، کسب‌وکار مستقل / ۱۳۳۶
ورود پدر به انجمن شهر / ۱۳۳۶
آغاز همکاری با کمسیون‌های شهرداری / ۱۳۳۶
افتتاح دفتر معاملات ملکی / ۱۳۳۷
افتتاح بارفروشی / ۱۳۴۲
ریاست شورای عالی اصناف / ۱۳۴۲
ورود به انجمن شهر / ۱۳۴۸
سفر اروپا / ۱۳۴۸
ریاست اتاق اصناف / ۱۳۵۳